09100325898

ساعت کاری 10:00-18:00

ارسال با پست به سراسر ایران

09100325898

نخ دستبند – کش

نخ دستبندی کرم روشن ۵متر ۱۰۰۰تومان- رول کامل صدمتری ۱۳۰۰۰تومان

نخ دستبندی آبی-سبز-صورتی ۵متر ۱۰۰۰تومان- رول کامل صدمتری ۱۳۰۰۰تومان

نخ دستبندی طوسی ۵متر ۱۰۰۰تومان- رول کامل صدمتری ۱۳۰۰۰تومان

نخ دستبندی طلایی ۵متر ۱۰۰۰تومان- رول کامل صدمتری ۱۳۰۰۰تومان

نخ دستبندی زرشکی ۵متر ۱۰۰۰تومان- رول کامل صدمتری ۱۳۰۰۰تومان

نخ دستبندی سفید ۵متر ۱۰۰۰تومان- رول کامل صدمتری ۱۳۰۰۰تومان

نخ دستبندی مشکی ۵متر ۱۰۰۰تومان- رول کامل صدمتری ۱۳۰۰۰تومان

نخ دستبندی قرمزز- قهوه ای ۵متر ۱۰۰۰تومان- رول کامل صدمتری ۱۳۰۰۰تومان

نخ دستبندی زرد ۵متر ۱۰۰۰تومان- رول کامل صدمتری ۱۳۰۰۰تومان

نخ دستبندی صورتی کمرنگ ۵متر ۱۰۰۰تومان- رول کامل صدمتری ۱۳۰۰۰تومان

نخ دستبندی یاسی ۵متر ۱۰۰۰تومان- رول کامل صدمتری ۱۳۰۰۰تومان

نخ دستبندی بنفش ۵متر ۱۰۰۰تومان- رول کامل صدمتری ۱۳۰۰۰تومان

نخ دستبندی هفت رنگ ۵متر ۱۰۰۰تومان- رول کامل صدمتری ۱۴۰۰۰تومان

نخ تسبیح